YELADIM

COMMERCIAL
אלרואי, תום, אלה, אילי, דניאל, שי לי, גניפר, אור, אורי, אמיליה, דורין, תורן, דורון, שי לי, בן, אלון, שילה, נגה, אגם, אריאל בסדרת הפרסומות של ילדים מגידים 2018-2019 /// 

בבלעדיות לסוכנות Go See