VISA

COMMERCIAL
ליאור ס, ליאור ג, ראם, דניאל, קים ואורי בפרסומת לויזה כאל 2017 ///