DELTA

COMMERCIAL
אלי, מיה, אורי, בנימין, אמלי, אביגיל, שינו ואימרי בפרסומת לדלתא 2020 /// 15.1.2021