DELTA

COMMERCIAL
ים, ליה, גילי ותורן בפרסומת לדלתא 2017 ///