BAMBA

COMMERCIAL
עופרי, שי לי, רונה, עלמה, תום ורום בפרסומת לבמבה של אוסם 2020 /// 24.3.2020